Bakan Canikli: ''Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Tüketicileri Koruyan Düzenlemeler İçeriyor''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli 24.01.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüketiciler açısından zaruri ihtiyaç haline gelen birçok mal veya hizmete ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla düzenleme gerçekleştirildiğini belirten Bakan Canikli, "Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da 'Abonelik Sözleşmeleri' başlığı altında kapsamlı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kanuna dayanarak hazırlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği 24.01.2015 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihten itibaren üç ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik, elektrik, su, doğalgaz, sabit veya mobil telefon, internet gibi birçok mal veya hizmete ilişkin abonelik sözleşmelerinde tüketicileri daha fazla koruyacak düzenlemeler içeriyor. Böylece tüketicinin tam bilgilendirilmesini esas alan ve tüketicinin hakkını sonuna kadar gözeten düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.


Abonelik Sözleşmesinin Bir Örneği Tüketiciye Verilecek

Yeni yönetmelikle satın alınan mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicilerle abonelik sözleşmesi yapılacağını ifade eden Bakan Canikli, "Abonelik sözleşmelerinin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirildi. Tüketicilerin haklarının, aldıkları mal veya hizmetin bedellerinin, tüketicilerin katlanacağı maliyetlerin neler olduğu, satıcı ve sağlayıcının sorumlulukları, tüketicinin oluşan zararlarının nasıl ve ne kadar sürede tazmin edileceği ayrıntılı olarak bu sözleşmelerde yer alacak" dedi. Yeni düzenleme ile ön ödemeli hizmetler hariç olmak üzere hizmete ilişkin ücretlendirme işleminin hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlatılabileceğini kaydeden Bakan Canikli, böylece tüketiciye sunulmamış hiçbir hizmetin bedelini tüketiciden talep edilemeyeceğini bildirdi.


Faturalar Bir Aylık Süreyi Kapsayacak

Faturalandırma dönemi değiştirilerek birim fiyatın arttırılması gibi uygulamaların da önüne geçileceğini söyleyen Bakan Canikli, düzenlemeyle satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemlerinin sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir ay olacağını vurguladı. Bakan Canikli, faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranına da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen zam oranını aşmamak kaydıyla üst sınır getirildiğini de belirtti.

Sözleşme Tüketicinin Onayı İle Uzatılabilecek

Bakan Canikli, yeni düzenleme ile tüketicinin onayı alınmadan abonelik sözleşmesi uzatılması gibi uygulamaların ortadan kaldırılacağını söyledi. Bakan Canikli, "Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak. Ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilecek. Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemeyecek “dedi.


Tüketici Taahhütnameye İlişkin Her Ayrıntıyı Bilecek

Yönetmelikler getirilen değişikliklerden bir diğerinin taahhüt sürelerine ilişkin olduğunu ifade eden Bakan Canikli şöyle anlattı: "Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında değişiklik yapılamayacak. Satıcı veya sağlayıcının, taahhütnamede belirtilen süre kadar abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere; sözleşme konusu mal veya hizmetin bedelinden indirim yapmayı, sözleşme konusu malın teslimi veya hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu malın mülkiyetini veya kullanım hakkını devretmeyi ya da hizmeti ifa etmeyi, taahhüt ettiği taahhütlü aboneliklerde taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacak. Ayrıca taahhüdün geçerlilik süresi ile taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, indirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, aylık yapılan indirim miktarı, taahhüdün süresinden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi gibi bilgiler taahhütnamelerde zorunlu olarak yer alacak. Yönetmeliğe göre, imzalanan taahhütnamenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi de zorunlu kılındı. Tüketici taahhütnameye ilişkin her ayrıntıyı bilecek."


Aboneliğini Fesheden Tüketiciden Alınacak Ücrete Sınırlama

Bakan Canikli yönetmeliğe göre, taahhütlü aboneliğini süresinden önce fesheden tüketicilerden talep edilecek bedelin tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olacağını belirtti.


Yeni Yerleşim Yerinde Aboneliği Fesih İmkânı Sağlanıyor

Tüketicinin adres değişikliği durumunda da mağdur edilmeyeceğini söyleyen Bakan Canikli, "Tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının fiilen imkânsız olması durumunda, tüketici herhangi bir bedel ödemeksizin taahhütlü aboneliğini feshedebilecek. Yeni düzenleme ile hizmet sağlayıcı taahhüt kapsamında verilen malın ayıbından da sorumlu tutulacak" diye konuştu.


Ödeme Tutarına Bir Yıl İçinde İtiraz Edilebilecek

Düzenleme ile tüketicilerin abonelik süresince ödeme bildiriminin ayrıntılarına ücret ödemeksizin erişebileceğini söyleyen Bakan Canikli, ödeme bildiriminin tüketiciye son ödeme tarihinden en az yedi gün önce gönderileceğini vurguladı. Bakan Canikli, ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tüketiciden talep edilemeyeceğini, tüketicilerin ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ödeme bildirimine itiraz edebileceğini belirtti.


Tüketici İstediği Zaman Sözleşmeyi Feshedebilecek

Yeni düzenleme ile tüketicilerin istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacağını söyleyen Bakan Canikli, "Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek ve sözleşmenin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacak. Abonelik sözleşmesini fesheden tüketicilere yapılacak bedel iadesi, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde gerçekleştirilecek. Hizmet bedelini sonradan ödeyen tüketicilere fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde son bir fatura gönderilerek borçları konusunda bilgilenmeleri sağlanacak" dedi.


Çağrı Merkezine Yüksek Tarife Uygulamasına Son

Yönetmeliğin çağrı merkezleri ücretlerine ilişkin düzenleme de içerdiğini belirten Bakan Canikli şöyle konuştu: “Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile iletişime geçebilmesi için bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife düzenlenemeyecek. Böylece tüketicilere ek maliyet getirebilen uygulamaların önüne geçilecek."

Bakan Canikli, 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasların “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği” ile ayrıntılı olarak belirlenmesiyle uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunların giderilmesinin amaçlandığını vurguladı.